Regulamin

 

Regulamin Serwisu internetowego kursy.wspolczesnyrodzic.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://kursy.wspolczesnyrodzic.pl prowadzony jest przez Magdalenę Baranowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Baranowska, ul. Piaskowa 10a/11, 87-162 Lubicz Górny, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8792066928, REGON 3811215248
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Klientów korzystających z Serwisu internetowego i określa zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów zarówno z Konsumentem jak i Klientem na odległość, za pośrednictwem Serwisu internetowego.

§ 2

Definicje

 1. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Sprzedający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Baranowska, ul. Piaskowa 10a/11, 87-162 Lubicz Górny, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8792066928, REGON 3811215248
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient
 5. Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym https://kursy.wspolczesnyrodzic.pl
 6. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem Serwisu Internetowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 9. Konto – konto Kupującego w Serwisie internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie internetowym.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Serwisu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkty – dostępne w Serwisie internetowym rzeczy, nagrania webinarów, kursy online, ebooki, konsultacje online będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu, zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu internetowego.

§ 3

Kontakt z Serwisem internetowym

 1. Adres Sprzedającego: ul. Piaskowa 10a/11, 87-162 Lubicz Górny
 2. Adres e-mail Sprzedającego: kontakt@wspolczesnyrodzic.pl
 3. Numer telefonu Sprzedającego: 518 204 224
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedającego 38 1140 2004 0000 3802 7798 2954
 5. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedającym za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Kupujący może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedającym w godzinach 9.00-15.00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Serwisu internetowego oraz składania zamówień na Produkty i Usługi, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 2. Przeglądanie asortymentu Serwisu internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu internetowego możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. Po złożeniu zamówienia, zostaje utworzone Konto.
 3. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 4. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Serwisu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Serwisu internetowego (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamów”, po kliknięciu którego Produkt zostanie dodany do koszyka; następnie kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
 3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. Zaakceptować regulamin zakupów, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  • przelew elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za pośrednictwem systemu Przelewy24
 2. Po dokonaniu płatności, klient otrzymuję wiadomość email z loginem i hasłem dostępu do platformy szkoleniowej.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym następuje w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie do 48 godzin oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności elektronicznych, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedającego – dane kontaktowe Sprzedającego zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 10. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Serwisie.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedającego.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Kupującym jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Kupujący jest Konsument, a Sprzedający nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Serwisie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupujących Serwisu internetowego mogą być:
  • a) W przypadku Kupującego, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką kurierską, przesyłką paczkomatową Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • b) W przypadku Kupującego, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
 4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedający poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nic może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującymi prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright © 2019 wspolczesnyrodzic.pl